CURRICULUM VITAE

 

Nama                                           :  Dr. H. M. Natsir, M.Pd

Nomor Peserta                           :  092101 100379

NIP/NIK                                        :  195512311985031015

Tempat dan Tanggal Lahir       :  Pringgasela, 31 Desember 1955

Jenis Kelamin                              :  Laki-laki

Status Perkawinan                     :  Kawin

Agama                                          :  Islam

Golongan/Pangkat                     :  Pembina Tingkat I / IVb

Jabatan Akademik                      :  Lektor Kepala

Perguruan Tinggi                       :  IAIN Mataram

Alamat                                         :  RT.I Sukamaju Midang Gunungsari

Telp./Faks                                    :  (0370) 750 3266

Alamat e-mail                             :  hmuh.natsir@gmail.com

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus

Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister Spesialis dan Doktor)

Perguruan Tinggi

Jurusan Program Studi

1988

Sarjana Pendidikan Agama Islam

IAIN “SA” Mataram

PAI

2000

Magister Teknologi Pembelajaran (TEP)

Universitas Negeri (UM) Malang

TEP

2015

Doktor Pendidikan Agama Islam (Dirasah Islamiyah)

UIN “SA” Surabaya

Dirasah Islamiyah

 

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun

Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)

Penyelenggara

Jangka Waktu

2003

Worshop Mediasi Konflik

P3M STAIN Mataram Bekerjasama dengan Arizona State University USA

4 Agustus 2003

 

2003

Workshop on Higher Educati on Course Design

CTSD UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta

06 – 12 Agustus 2003

2003

Workshop Pengembangan Kurikulum STAIN Mataram

STAIN Mataram

29 Agustus – 04 September 2003

2003

Semiloka Pembidangan Keil muan Agama Islam

Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM) STAIN Mataram

12 – 13 September 2003

2005

Workshop Pengembangan Jaringan Penelitian Pendidik an Agama dan Keagamaan

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

19 – 20 April 2005

2005

Workshop Metodologi Penelitian Profesional

Lemlit IAIN Mataram

12 – 13 Juli 2005

2006

Workshop Kajian Perencana an Quality Assurance (Standar Jaminan Mutu) Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan

Fak.Tarbiyah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Jakarta

27  – 28 Nopember 2006

2007

Workshop Metodologi Penelitian Pengembangan dan PTK

IAIN Mataram

30 April s/d 2 Mei 2007

2007

Workshop Desain dan Model Pembelajaran

IAIN Mataram

26 Pebruari s/d 3 Maret 2007

2007

Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direk torat Jenderal Sejarah dan Purbakala Direktorat Nilai Sejarah

23 – 26 Mei 2007

2007

Workshop Pengembangan dan Penyusunan Silabus Mata Kuliah

Fak.Tarbiyah IAIN Mataram

12 – 13 Mei 2007

2007

Workshop Metodologi Pene litian Pengembangan dan Penelitian Tindakan Kelas

Lembaga Penelitian IAIN Mataram

30

April – 02 Mei 2007

2007

Workshop Pengembangan Kurikulum IAIN Mataram Tahun 2007

IAIN Mataram

15 – 17 Juni 2007

2007

Workshop Penyusunan Bahan Ajar Perkuliahan

LKIM IAIN Mataram

28 – 30 Juli 2007

2007

Pelatihan Akreditasi Perguru an Tinggi Agama Islam Swasta

Kopertais IV Surabaya

12 – 14 Agustus 2007

2007

Nara Sumber pada Workshop Peningkatan Kemampuan Guru Mendesain Model Pembelajaran Bagi Guru Madrasah Aliyah

Lembaga Pengabdian Masyarakat IAIN Mataram

24 – 30 Oktober 2007

2007

Pelatihan Internet

Pusat Laboraturium Komputer IAIN Mataram

8 – 9 Desember 2007

2007

Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Tahun 2007

Bappeda NTB dan Lembaga Penelitian Pusat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat

27 – 28 Desember 2007

2007

Workshop Pengelolaan Akademik dan Kemahasiswa an

IAIN Mataram

22 – 23 Desember 2007

2009

Pelatihan Sertifikasi Dosen

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

9 September 2009

2013

Toward a New Paradigm of Islamic Agenda for Human Develompent

The State Institute for Islamic Studies Mataram

19 Januari 2013

2013

Workshop Dosen Wali Studi

Project IsDB 4 in 1 IAIN Mataram

20 Juli 2013

2014

Worshop Penasihat Aka demik

Fkultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

15 Desember 2014

2014

Workshop Penulisan Karya Ilmiah

Fkultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

17 Desember 2014

2014

Workshop Penguatan Pembimbing Skripsi

Fkultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

18 Desember 2014

2015

Participated in Posdoctoral Research Program

Marmara University Faculty of Theology

4 – 14 Nopember 2015

2016

Workshop Kurikulum PAI mengacu KKNI-SNPT

Kerjasama FITK IAIN Mataram dengan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

30 April s/d 1 Mei 2016

 

 

 

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah

Program Pendidikan

Institut/Jurusan/ Program Studi

Smt/Tahun Akademik

Ilmu Pendidikan Islam

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Genap 2002/2003

Micro Teaching

Akta IV

Tarbiyah

sda

Telaah Kurikulum

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Genap 2008/2009

Media Pembelajaran

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2009/2010

Media Pembelajaran

Kualifikasi S.1 Guru PGMI

Tarbiyah / PGMI

Genap 2009/2010

Media Pembelajaran IPS

S.1 Tadris IPS

Tarbiyah / Tadris IPS

Genap 2009/2010

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Dual Mode System

Tarbyah / Kelas Pancor Lotim

Ganjil 2009/2010

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Dual Mode System

Tarbyah / Kelas Mataram

Genap 2009/2010

Media Pembelajaran

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2010/2011

Desain Pembelajaran Fiqh,Aqidah-Akhlak, dan Qur’an-Hadits

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2010/2011

SBM PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Genap 2010/2011

Media Pembelajaran

Dual Mode System

Tarbiyah / Kelas Lombok Timur

Genap 2010/2011

Desain Pembelajaran Fiqh,Aqidah-Akhlak dan Qur’an-Hadits

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2011/2012

Media Pembelajaran Semester V PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2011/2012

Desain Pembelajaran Fiqh,Aqidah-Akhlak dan Qur’an-Hadits Semester VII PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2012/2013

Media Pembelajaran Semester V PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2012/2013

Telaah Kurikulum Semester IV PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Genap 2012/2013

Media Pembelajaran Semester V PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2013/2014

Desain Pembelajaran Fiqh Semester VII PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2013/2014

Telaah Kurikulum Semester IV PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Genap 2013/2014

Media Pembelajaran Semester V PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2014/2015

Desain Pembelajaran Aqidah-Akhlak Semester VII PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2014/2015

Telaah Kurikulum Semester IV PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Genap 2014/2015

Media Pembelajaran Semester V PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2015/2016

Desain Pembelajaran Fikih Semester VII PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2015/2016

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Mataram

S.2 PAI

Pascasarjana

Ganjil 2005/2006

Telaah Kurikulum Semester IV PAI

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Genap 2015/2016

Seminar Proposal Tesis Program Pascasarana IAIN Mataram

S.2 NPAI

Pascasarjana

Genap 2015/2016

Desain Pembelajaran Fikih dan Aqidah-Akhlak

S.1 Tarbiyah

Tarbiyah / PAI

Ganjil 2016/2017

 

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah

Program Pendidikan

Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)

Smt/Tahun Akademik

Ilmu Pendidikan Islam

S.1 Tarbiyah

Bahan Ajar Non Cetak

V / 1996/1997 – 1998/1999

Media Pembelajaran

S.1 Tarbiyah

Bahan Ajar Non Cetak

2012/2013

Bahan Ajar Fiqh Bermedia untuk Kelas X Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah

Bahan Ajar Non Cetak

2013/2014

 

 

 

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun

Judul penelitian

Ketua/Anggota Tim

Sumber Dana

2003

Konsep Pembinaan Sikap Mental Wiraswasta dalam Islam dan Praktik nya pada Keluarga Muslim di Kota Mataram

Ketua

STAIN Mataram

2004

Do’a dan Ilmu-Ilmu Agama (Alih Aksara, Alih Bahasa dan Analisis Isi) Koleksi Pribadi Hj.Siti Maryam Putra Sultan Bima

Ketua

Puslitbang Depag.RI

2005

Sejarah Perkembangan Islam di Nusa Tenggara Barat

Ketua

Puslitbang Depag.RI

2005

Analisis Kebutuhan Pengembangan Madrasah di Kota Mataram dalam Menghadapu Akreditasi Madrasah

Ketua

IAIN Mataram

2006

Persepsi Guru-Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 2 Kota Mataram tentang Kelangsungan Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Ketua

IAIN Mataram

2012

Pengembangan Bahan Ajar Media Pembelajaran dengan Model Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional bagi Mahasiswa Semester IV Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram

Ketua

Puslit Fakultas Tarbiyah

2013

Kepemimpinan Transformasional

Dalam Pengembangan Sistem Pen didikan Berciri Khas Islam (Studi Multisitus Di Ma Da’wah Islamiyah Putri Nurul Hakim Kediri Dan Ma Nurul Haramain Putri Narmada)

Ketua

Puslit IAIN Mataram

2014

“Penguatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Merancang dan Melaksanakan Pembelajaran di Madrasah Madrasah Tnsawiyah NW Senyiur Kecamatan Keruak Lombok Timur Tahun 2014”

Ketua

P2M IAIN Mataram

2014

Tingkat Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam (Fiqh, Al-Qur’an-Hadits, Aqidah-Akhlak, SKI, dan Bahasa Arab) dalam Merancang dan Melaksanakan Pembelajaran di Madrasah Aliyah dan Tsnawiyah Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat

Ketua

Puslit IAIN Mataram

2015

Tingkat Kesulitan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Penerapan Kurikulum 2013 pada Kegiatan Pembelajar an di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Gunungsari

Ketua

Puslit IAIN Mataram

2016

Sistem Pembelajaran pada Pondok Pesantren Al-Aziziyah (Analisis Kajian Jenis-Jenis Metode yang Diterapkan dalam Kegiatan Pembelajaran Formal dan Non Formal serta Tingkat Keberhasilannya)

Ketua

Puslit IAIN Mataram

 

KARYA ILMIAH*

1. Buku / Bab Buku/Jurnal

Tahun

Judul

Penerbit

2014

Kompetensi Guru Dalam Perancang Pembelajaran

Lemlit IAIN Mataram

 

2. Makalah/Poster

Tahun

Judul

Penyelenggara

2015

Tingkat Kompetensi Dosen PAI dalam Merancang Satuan Acara Perkuliahan

Forum Dosen Jurusan PAI

2015

Guru dalam Kegiatan Pembelajaran (Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Guru dalam Kegiatan Pembelajaran)

Yudisium Fakultar Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2015

 

KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun

Judul Kegiatan

Penyelenggara

Panitia/Peserta/ Pembicara

2004

Seminar Internasional “Comflict Mediation : Handling Anger of Conflicting Parties

MC STAIN Mataram kerjasama dengan Arizona State University (ASU) USA

Peserta

2004

Pertemuan Nasional Pusat Jaringan Penelitian (PUSJARLIT) dan Pusat Jaringan Pengabdian Kepada Masyarakat (PUSJARDIMAS) Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia

PUSJARLIT dan PUSJARDIMAS kerjasama dengan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag.RI

Peserta

2004

Seminar Nasional Naskah Klasik Keagamaan Nusantara dan Perkembangan Penulisan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia

Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag.RI

Peserta

2004

Seminar Hasil Penelitian Dosen STAIN Mataram Tahun 2004

LEMLIT STAIN Mataram

Pembicara / Pemakalah

2005

Seminar Internasional “Islam in America and Ibterreligious Dialogue”

IAIN Mataram kerjasama dengan Arizona State University (ASU) USA

Peserta

2005

Seminar Hasil Penelitian “Pemetaan Kerukunan Hidup Beragama di Berbagai Wilayah di Indonesia”

Puslitbang Kehi dupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depar temen Agama RI

Peserta

2005

Seminar Sejarah Perkembangan Lektur Agama di Indonesia

Departemen Agama Badan Lit bang Agama dan Diklat Keagamaan

Pembicara/ Pemakalah

2005

Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian PTAI se-Indonesia

LEMLIT IAIN Mataram kerja sama dengan Direktorat Perguru an Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelenbaga an Agama Islam Depag.RI

Panitia

2006

Temu Riset Kegamaan Nasional IV

Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag. RI Kerjasama dengan Pusat Pene litian IAIN Raden Fatah Palembang

Peserta

2006

Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Fak.Tarbiyah IAIN Mataram dalam Forum Dekan Tarbiyah dan Kegu ruan (FORDETAK)

Peserta

2007

Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian Perguruan Tinggi Agama Islam

Universitas Islam Malang Kerjasama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam

Peserta

2013

Seminar Internasional “Toward a New Paradigma of Islamic Agenda for Human Develop ment”

IAIN Mataram

Peserta

2014

Diskusi Dosen Mempertegas Kompetensi Jurusan, Memper kokoh Keilmuan Fakultas.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

Peserta

2014

Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asian (MEA)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

Peserta

2015

Diskusi Dosen “Profil Lulusan Program Studi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

Peserta

2015

Seminar Nasional “The Qur’an and Its Exegesis in the Malay-Indonesia World”

Project Implemen tation Unit & Qur’anic Center IAIN Mataram

Peserta

2016

Seinar Nasional dan Workshop Kurikulum PAI mengacu KKNI-SNPT

Kerjasama FITK IAIN Mataram dengan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peserta

2016

International Seminar of Isamic Education

Faculty of Tarbiyah and Teaching Training Universitas Gunung Djati Bandung

Peserta

2016

Seminar Nasional Pendidikan Islam

Fakultar Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati bekerja sama dengan ASPII (Asosiasi Sarjana Pen didikan Islam Indonesia

Peserta

2016

Seminar Nasional Desain Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Berbasis KKNI

Pascasarjana IAIN Mataram

Peserta

2016

Refreshment Asesor BKD

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Mataram

Peserta

 

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 

Tahun

Jenis/Nama Kegiatan

Tempat

2011

Penguatan Rancangan dan Pelaksana an Pembelajaran bagi Guru-Guru Madrasah Tsnawiyah dan Aliyah NW Salut Narmada Lombok Barat

Madrasah Aliyah NW Salut Narmada Lombok Barat

2012

Penguatan Rancangan dan Pelaksana an Pembelajaran bagi Guru-Guru Madrasah Tsnawiyah Putra dan Putri Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat

Ruang Laboraturium Madrasah Tsnawiyah Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat

2014

Penguatan Kompetensi Guru Merancang dan Melaksanakan Pembelajaran di Madrasah Tsnawiyah Senyiur Lombok Timur Tahun 2014

Ruang Aula Madrasah Tsnawiyah Senyiur Lombok Timur

2016

Penguatan Kesadaran Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak di Desa Jeringo

Dimasjid Jeringo melalui Khutbah Jum’at, Pengarahan di Kantor Desa Jeringo, dan Penguatan Kompetensi Guru MI, MTs., dan MA Fathurrahman Jeringo

 

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan

Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)

Tahun ……….s/d ………….

Ketua Program Studi Tadris IPS

Jurusan Tarbiyah STAIN Mataram

Tahun 2000 s/d 2001

Ketua Jurusan Tarbiyah

Jurusan STAIN Mataram

Tahun 2002 s/d 2005

Ketua LEMLIT

IAIN Mataram

2006 s/d 2009

 

PERANAN DALAM KEGIATAN MAHASISWA

Tahun

Nama/Jenis Kegiatan

Peran

Tempat

2005 – 2013

Fasilitator pada Kegiatan PLPG Guru-Guru Agama Islam SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Rayon IAIN Mataram

Nara Sumber

Fak.Tarbiyah IAIN Mataram

2011

Kegiatan Pembekalan PPL2 Maha siswa Fak.Tarbiyah

Nara Sumber

IAIN Mataram

2011

Pembekalan Praktikum Manaje men Berbasis Sekolah (MBS) : Pilar-pilar Sekolah Efektif, manajemen yang kuat, kurikulum yang luas dan berimbang, penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna dan pelibatan masyarakat yang tinggi

Nara Sumber

IAIN Mataram

2011

Pembekalan Praktikum Administrasi Supervisi : Organisasi Sekolah, Guru dan Perannya dalam Administrasi Pendidikan

Nara Sumber

IAIN Mataram

2012

Pembekalan PPL-2 Mahasiswa Fak.Tarbiyah IAIN Mataram : Perangkat-Perangkat Pembelajaran (Konsep dan Implementasi)

Nara Sumber

Fak.Tarbiyah IAIN Mataram

2013

Arahan dan Bimbingan Teknis seputar Etika ber-PPL-2

Nara Sumber

Fak.Tarbiyah IAIN Mataram

2013

Pembekalan Mahasiswa peserta PPL : Kode Etik dan Profesionalisme Keguruan

Nara Sumber

Fak.Tarbiyah IAIN Mataram

 

 

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun

Bentuk Penghargaan

Pemberi

2012

Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya XX Tahun

Presiden RI

 

ORGANISASI/PROFESI/ILMIAH

Tahun

Jenis/Nama Organisasi

Jabatan/Jenjang Keanggotaan

2010

Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Indonesia (DPW ADPISI NTB)

Anggota Bidang Pendidikan dan Penelitian

2016

Asosiasi Dosen Indonesia Cabang Mataram

Anggota

2016

Perkumpulan Sarjana Pendidikan Agama Islam Indonesia Nusa Tenggara Barat

Ketua